SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE AD 2009-2010

W minionym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizyty duszpasterskie. Celem tych spotkań jest wzajemne zapoznanie się duszpasterzy i parafian oraz wspólna modlitwa. Dlatego swoje sprawozdanie z tegorocznej kolędy pragnę rozpocząć od przedstawienia księży pasjonistów, którzy w niej uczestniczyli, poczynając od ojców najdłużej posługujących w zakonie aż po najmłodszych stażem kapłanów. Byli to księża: Romuald Dobrzański, Stanisław Mazur, Hieronim Skrzypek, Janusz Kołodziej, Tomasz Gałkowski, Wojciech Adamczewski, Piotr Soból i ja - Artur Kiliszek.

Udaliśmy się do 9 150 (dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) mieszkańców naszej parafii żyjących w około pięciu tysiącach mieszkań zlokalizowanych w 67 blokach wielorodzinnych i kilkunastu domkach jednorodzinnych. Zostaliśmy przyjęci w około 60% mieszkań, co oznacza spadek o ok. 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Częściowo za ten stan rzeczy odpowiada struktura wiekowa wiernych naszej parafii, co skutkuje znaczną ilością zgonów (prawie trzykrotnie większą w ub. roku od liczby chrztów), a także niechęć części mieszkańców terenu parafii - zwłaszcza tych w młodym wieku - do przyjęcia kapłana. Specyfiką parafii pw. MB Bolesnej jest fakt, że aż około 50% wiernych to osoby samotne, wdowy, około 40% to małżeństwa ze stażem powyżej pięciu lat, a jedynie ok. 10% stanowią młode małżeństwa. Jak łatwo się domyślać w związku z powyższym wiele osób wymaga opieki duszpasterskiej w domach, bo nie jest w stanie uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Kolęda pomogła poznać te osoby i uświadomić im możliwość utrzymywania częstego kontaktu z kapłanem, a poprzez niego dostęp do regularnego korzystania z sakramentów świętych.


Smuci fakt zrywania w niektórych domach zawieszonych na zewnątrz informacji o wizycie duszpasterskiej. W większości przypadków nie było jednak tego problemu, a mieszkańcy wzajemnie informowali się o dobrym sposobie przyszykowania się do kolędy i o jej terminie. Podkreślenia wymaga właśnie to staranne przygotowanie się przez większość parafian do wizyty duszpasterskiej. W domach znajdowały się: krzyż, świece, kropidło z wodą święconą i u wielu także Pismo Święte. Nie uprzedzaliśmy o konieczności przygotowania przez dzieci zeszytów do religii, a i tak niektóre z nich pamiętały o tym. Niepokojące jest z kolei to, że spora część młodzieży nie tylko nie uczestniczy w zajęciach z religii, ale nawet unika kontaktu z kapłanem podczas kolędy.

Nieodłącznym elementem kolędy jest rozmowa w rodzinach o sprawach związanych z parafią i duszpasterstwem. I tak w trakcie tych rozmów niejednokrotnie była wyrażana przez wiernych opinia o panującej w naszym kościele dobrej religijnej atmosferze, sprzyjającej skupieniu i modlitwie. Z kolei młode małżeństwa doceniały fakt sprawowania o 11.30 specjalnej mszy św. z udziałem dzieci, w której mogą uczestniczyć ze swoimi nieraz bardzo ruchliwymi pociechami bez obaw o negatywne reakcje pozostałych wiernych. Wiele osób wspominało też o głębszym i bardziej radosnym przeżywaniu tych nabożeństw, podczas których oprawę muzyczną zapewniają: zespół muzyczny pod kierunkiem o. Piotra, parafialna schola dziecięca, którą opiekuje się s. Bolesława, czy zespół młodzieżowy aktywny głównie podczas mszy sw. o 13.00. Powtarzały się też bardzo pozytywne opinie o zaangażowaniu i pracy przy naszej parafii sióstr ze zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny. Co oczywiste, wiernym najbardziej rzuca się w oczy posługa siostry Mileny i Bolesławy jako katechetek, które nie tylko włączają się w pracę w szkole, zwłaszcza we wzorowe przygotowanie dzieci do I Komuni Św., ale także w oprawę liturgii oraz posługa siostry Katarzyny, która oprócz swojej pracy w zakrystii i przy utrzymaniu porządku oraz udekorowaniu kościoła, była też mocno zaangażowana w przygotowaniu ubiegłorocznych półkoloni zimowych.

Podczas kolędy zauważalne było znaczne zainteresowanie wiernych bieżącymi wydarzeniami, którymi żyje nasza parafia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wzrastającym zaangażowaniu świeckich, widocznym w działalności powołanej kilka miesięcy temu Rady Parafialnej, w licznym wolontariacie do prac przy kościele, w poszerzającym się gronie osób fundujących obiady kilkunastu ubogim dzieciom oraz w ofiarności parafian przy zbiórkach pieniężnych na określony cel do puszek i na tacę.

Cieszy, że z kolędowych rozmów księży z wiernymi wynika pozytywny odbiór przez parafian wprowadzonych ostatnio inicjatyw, które pojawiły się w życiu duszpasterskim naszej parafii, takich, jak:

- msze święte jubileuszowe odprawiane w uroczysty sposób w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00;

- specjalne błogosławieństwa dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych udzielane w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30;

- w związku z Rokiem Kapłańskim czwartkowe odmawianie modlitwy Jana Pawła II - o uświęcenie kapłanów, głoszenie okolicznościowej homilii o posłudze kapłańskiej oraz modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, m.in. w intencji kapłanów z naszej parafii.

- powierzanie Matce Boskiej Bolesnej - Patronce parafii - spraw i osób bliskich naszemu sercu poprzez zapisywanie tych intencji przez wiernych i odczytywanie ich w każdą środę.

 Wiele osób z poruszeniem wspominało rekolekcje adwentowe prowadzone przez o. Marcina - ze zgromadzenia księży klaretynów. Doceniano podział na grupy stanowe, ciekawą formę głoszenia nauk oraz wzbogacenie ich o: wieczór modlitwy, pantomimę o kryzysie małżeństwa i na zakończenie koncert zespołu religijnego.

 Duże zainteresowanie wywoływały też zbliżające się Misje Parafialne poprzedzające nawiedzenie naszej parafii przez Kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Dokładniejsze informacje na ten temat podamy bliżej tych wydarzeń. Cieszy, że już od kilku miesięcy wierni przygotowują się do tej peregrynacji, przyjmując do swoich domów różaniec papieski wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zachęcamy do podobnej postawy pozostałych mieszkańców, którzy dotąd nie skorzystali z tej formy wyrażenia swego przywiązania do Maryi.

Wierni wykorzystywali wizytę duszpasterską do zadawania pytań o różne kwestie ich interesujące. Ponieważ wiele z tych spraw może być ciekawych dla ogółu, pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć na najczęściej powtarzające się pytania i wątpliwości:

- Jedynym powodem braku regularnego ogrzewania kościoła w poprzednich latach były obiektywne przeszkody techniczne. Dopiero niedawne ich usunięcie umożliwiło powrót do prób podwyższenia temperatury w świątyni. Nie miałyby one sensu, bez uprzednich szeroko zakrojonych prac zapobiegających ubytkom ciepła z budynku. Po ich przeprowadzeniu - o czym informowaliśmy na bieżąco - ogrzewanie przynosi efekt, bez drastycznego podniesienia jego kosztów. Podkreślenia wymaga tutaj bardzo życzliwe podejście parafian do utrudnień związanych z prowadzonymi pracami oraz dyscyplina korzystania z bocznych drzwi w dni powszednie i mobilizacja do punktualnego przychodzenia do kościoła.

- Nie zapomnieliśmy o podjeździe dla niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach. Kończymy prace koncepcyjne przy projekcie nowego podjazdu, który w zgodzie z aktualnymi przepisami budowlanymi będzie zapewniał bezpieczną i wygodną komunikację. Wierni z efektami tych działań będą zapoznani, m.in. poprzez wizualizację wybranego rozwiązania.

- Mając na względzie prośby parafian i pozytywne owoce tych modlitewnych spotkań, w tym roku pragniemy kontynuować tzw. osiedlowe majówki oraz osiedlową drogę krzyżową w Wielkim Poście.

- Planujemy podczas ferii zimowych zorganizowanie półkoloni, ile w oparciu o inne zasady niż w ubiegłym roku. By zintegrować społeczność parafialną, pragniemy zaproponować wiernym większe włączenie się na zasadzie wolontariatu w przygotowanie wypoczynku dla dzieci.

- Biblioteka parafialna czynna w środy i niedziele ma w swym księgozbiorze nie tylko literaturę religijną, ale obejmuje szeroką tematykę. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki nie tylko czytelników, ale również osoby pragnące powiększyć jej zbiory, przekazując swoje książki, z których już nie korzystają.

- Ogłoszenia parafialne od kilku miesięcy są długie i obfitują w różne treści, a wynika to z chęci dokładnego zapoznania wiernych ze zmianami wprowadzanymi w życie duszpasterskie parafii i z inwestycjami w niej prowadzonymi. Dopóki nie ruszy parafialna gazetka i strona internetowa, to właśnie ogłoszenia - obok okazjonalnych sprawozdań ks. Proboszcza - stanowią dla parafian jedyne źródło informacji o ww. działaniach. Uważam, że dobra komunikacja między proboszczem a wiernymi sprawia, że pogłęba się więź w naszej wspólnocie i stajemy się za nią bardziej odpowiedzialni.

- Będzie możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami ks. proboszcza wygłoszonymi na zakończenie roku kościelnego (uroczystość Chrystusa Króla), na zakończenie roku kalendarzowego - 31 XII czy na zakończenie kolędy, w momencie gdy pojawi się wspomniana już parafialna gazetka i strona internetowa, co ma nastąpić w okresie Wielkiego Postu.

Jednym z podstawowych zadań wizyt duszpasterskich jest przepływ informacji między wiernymi i kapłanami. Jest to okazja do przekazania przez parafian swoich uwag i sugestii co do funkcjonowania naszej wspólnoty. Oto lista postulatów zgłaszanych księżom:

- Potrzeba stworzenia przy parafii przestrzeni do spotkań i zaangażowania się dla różnych grup wiekowych i stanów, ale szczególnie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która powinna mieć swoją stałą formację.

- Poprawa nagłośnienia w świątyni, bo dotychczasowe nie zapewnia dobrej słyszalności w każdym miejscu kościoła.

- Powołanie do istnienia sklepiku parafialnego, parafialnej gazetki i strony internetowej.

- Usprawnienie lub zakup nowego ekranu do wyświetlania tekstów pieśni.

Mając na względzie powyższe postulaty oraz dysponując funduszami pochodzącymi z ofiar składanych podczas kolędy postanowiliśmy zamówić i w najbliższym tygodniu zainstalować trzy elektroniczne wyświetlacze z cyfrowym rzutnikiem slajdów, które obejmą swoim zasięgiem całą świątynię, rozpocząć prace przy montażu w kruchcie kościoła lekkiej konstrukcji pod zabudowę na potrzeby parafialnego sklepiku oraz wykonać pomiary pracy głośników, by dobrać odpowiednią ilość dodatkowego nagłośnienia, dającego komfort dobrej słyszalności. O planach ruszenia w Wielkim Poście z parafialną gazetką i stroną internetową wspominałem już wcześniej. Te wszystkie ww. inwestycje są możliwe dzięki ofiarom zebranym podczas kolędy i będą stanowiły wspaniały dar od wiernych dla naszej wspólnoty parafialnej.

Na koniec tego sprawozdania pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim kapłanom uczestniczącym w tegorocznych wizytach duszpasterskich, panom z Asysty, czyli Panu Janowi, Serafinowi, Wacławowi i Wiesławowi oraz ministrantom, którzy towarzyszyli księżom w kolędzie, ale przede wszystkim Wam, drodzy parafianie za to Wasze wyznanie wiary, jakim było przyjęcie kapłana do swego domu, za wspólne rozmowy i modlitwy oraz złożone ofiary. Niech błogosławieństwo Boże przekazane wtedy przez kapłana pozostanie w Waszych rodzinach przez cały rok 2010 - rok obfitujący w jakże ważne dla naszej parafii wydarzenia.

 

Łódź, dn. 22.11.2009 r.

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (czwartek, 04 marca 2010 09:23)