Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza > SPRAWOZDANIE ZA AD 2012

SPRAWOZDANIE ZA AD 2012

 Kochani Bracia i Siostry! Po zakończeniu wizyt duszpasterskich oraz w ramach podsumowania minionego 2012 roku prezentujemy sprawozdanie z najważniejszych spraw dotyczących naszej parafii.

  

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

        W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Paweł Wójcik, który jako nowo wyświęcony kapłan pasjonista przybył do naszej wspólnoty w czerwcu 2012 r., na miejsce o. Jacka Wróblewskiego, który przeszedł do wspólnoty pasjonistów w Rawie Maz.  

       Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - jako przełożona i katechetka, s. Dariusza - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski oraz o. Paweł Wójcik. Zaś poza parafią uczą katechezy: o. Piotr Sułkowski, o. Hieronim Skrzypek i o. Artur Kiliszek. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Przy naszej parafii w 2012 roku: działały zespoły muzyczne i chór parafialny; przy ołtarzu posługiwała Asysta i Liturgiczna Służba Ołtarza; funkcjonowały grupy modlitewne i Rada Parafialna. Wykaz wspólnot parafialnych wraz z terminami ich spotkań i duszpaterzami sprawującymi opiekę nad nimi został wydrukowany na ulotkach rozdawanych podczas kolędy. Są one również wyłożone dzisiaj na ławkach razem z obrazkiem zachęcającym do przekazania 1% podatku na budowę "Kompleksu żywieniowego przy Domu Samotnej Matki".

Warto wspomnieć, że w grudniu ub.r. wraz z opłatkiem roznosiliśmy także jubileuszowy album poświęcony naszej parafii wzbogacony o rys historyczny dotyczący początków posługiwania pasjonistów w Łodzi i o kolorowe fotografie ilustrujące wystrój naszej świątyni i najważniejsze parafialne wydarzenia. Okazją do wydania tego albumu był m.in. przypadający w 2013 r. jubileusz 90 - lecia przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski oraz 30. rocznicy śmierci o. Jana Wszędyrównego - Budowniczego i pierwszego Proboszcza naszej świątyni. Ktokolwiek z wiernych nie posiada jubileuszowego albumu, może go dzisiaj nabyć w kruchcie kościoła lub w sklepiku parafialnym.

 

 II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2012/2013:

 

 Na terenie naszej parafii zamieszkuje 10 020 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się do około 2 850 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 54,5% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

 

Standardem jest staranne przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej osób regularnie uczęszczających do kościoła oraz brak w domach pozostałych mieszkańców parafii: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą czy nawet Pisma Świętego.

 

Niedobrą tendencją jest także zanik tradycji umieszczania w domach krzyży, obrazów świętych czy pamiątek komunijnych na rzecz zawieszanych symboli innych religii traktowanych nieraz jako pamiątki np. z podróży zagranicznych. Pamiętajmy, że poświęcone przedmioty kultu religijnego otaczają nasz dom Bożym błogosławieństwem i są świadectwem naszej wiary przekazywanej młodszemu pokoleniu.

 

 Zachęcamy - zwłaszcza w Roku Wiary - do wzbogacania naszych domów symbolami religijnymi, np. figurkami patronki naszej parafii oraz aktualnymi wydaniami Pisma Św., szczególnie tymi z dużym wyraźnym drukiem, które są czytelne dla wszystkich wiernych. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej żarliwości, wiary i wiedzy religijnej. Warto też w tym celu regularnie czytać prasę katolicką, szczególnie "Niedzielę" i "Gościa Nieedzielnego".

 

 Po raz pierwszy w tym roku ramowy plan kolędy został wydrukowany i wręczony wiernym przed świętami Bożego Narodzenia. Parafianie chętnie też korzystali z planu kolędy dostępnego w kanale informacyjnym osiedlowej telewizji kablowej oraz na parafialnej stronie internetowej.

 

 Przy okazji rozmów prowadzonych podczas kolędy parafianie wykazują zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii i inwestycjami, które służą wspólnocie parafialnej, a także dzielą problemami i sukcesami swoich rodzin. W sytuacji postępujego starzenia się mieszkańców parafii szczególnie wzrasta potrzeba u osób w podeszłym wieku, by zwiększyła się sąsiedzka wrażliwość, solidarność, konkretna pomoc (np. w zakupach), ale też chwila rozmowy, zainteresowania wychodzącego poza zdawkowe formuły, typu: "Dzień dobry". Jedną z form takiej sąsiedzkiej pomocy może być zaproszenie kapłana z sakramentami do chorego czy nie w pełni sprawnego sąsiada - aby otrzymał on wsparcie Chrystusa-Zbawiciela w dźwiganiu swojego krzyża samotności czy cierpienia.

 

 Wiele starszych osób, które kiedyś regularnie przychodziły do kościoła na nabożeństwa nie tylko w niedzielę, ale też w dni powszednie, bardzo ceni sobie w sytuacji pogorszenia stanu swego zdrowia możliwość uczestnictwa we Mszy Św. przez radio i telewizję, możliwość słuchania katechez w Radiu Maryja czy Apelu Jasnogórskiego w TV Trwam.

 

 Daje się zauważyć wzrost liczby ludzi młodych przyjmujących kapłanów po kolędzie, a żyjących w związkach sakramentalnych i cieszących się narodzinami lub oczekujących narodzin dziecka. Bardzo chętnie w takich sytuacjach młodzi rodzice prosili o indywidualne błogosławieństwo kapłana dla nich samych i ich dzieci, także tych nienarodzonych. Niestety, utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania ksiedza przez wiele osób żyjących bez legalizacji swoich związków. Jedyny ich kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Nie czują oni potrzeby uregulowania swojej relacji z Bogiem i konieczności istnienia harmonii w rozwoju życia duchowego ich dzieci, którą to harmonię zapewnia wychowanie religijne w domu rodzinnym.

 

Ze względu na ograniczone możliwości czasowe podczas kolędy, duszpasterze zachęcali do kontaktu z parafią wszystkich potrzebujących spokojnej rozmowy z kapłanem, by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym, kwestiami religijnymi czy innymi problemami.

 

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie złożone ofiary podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na sfinansowanie zakupu nowych brakujących ławek do świątyni i dalsze prace remontowe.

 

 

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2012 R.:

 

1) W ubiegłym roku szczególnie świętowaliśmy jubileusz 40-lecia erygowania parafii, który uświetnił swoją obecnością ks. arcybiskup metropolita łódzki Władysław Ziółek. Kolejną okazją do goszczenia u nas ks. bpa - tym razem bpa Adama Lepy - były święcenia diakonatu dwóch kleryków ze zgromadzenia pasjonistów: o. Mirosława i o. Łukasza.

 

2) Miniony rok zaznaczył się również wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to II Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone przez ks. Roberta Jaśpińskiego, regionalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja z udziałem redemptorysty o. Waldemara oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne z udziałem Leszka Dokowicza pt. "Któż jak Bóg".

 

3) W naszej pamięci pozostaną także koncerty zorganizowane dzięki inicjatywie parafianki - p. Marii Kaczorowskiej: koncert kolęd chóru "Cantate Deo" z Kolegiaty Wolborskiej oraz występ orkiestry dętej OSP ze Spicymierza.

 

4) W roku 2012 rekolekcje wielkopostne z relikwiami Św. Małgorzaty Marii Alacoque prowadził ksiądz sercanin. Stanowiły one umocnienie kultu Najświętszego Serca Jezusowego w naszych rodzinach i parafii. A rekolekcje adwentowe przeprowadził pasjonista - o. Rafał Pujsza, wprowadzając nas w problematykę Roku Wiary przeżywanego w kościele powszechnym i przybliżając nam św. Gemmę Galgani - mistyczkę i stygmatyczkę.

 

5) Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła po raz drugi akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko św. Mikołaja", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto tu podkreślić systematyczne zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących. Mamy tu na myśli zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły czy zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie. 

 

6) Cieszy też rosnące zaangażowanie, zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców, w organizację kolejnych półkolonii i półzimowisk, w których uczestniczyło ponad sto dzieci oraz podczas przygotowania i prowadzenia dwóch parafialnych pikników rodzinnych. Dzięki inicjatywie i autorskim programie naszej parafianki - p. Marii Kaczorowskiej dzieci uczestniczyły też w zajęciach pt. "Zaprzyjaźnij się z przyrodą", m.in. wyjeżdżając do leśniczówki, piekarni, domów kultury i innych miejsc, gdzie uczyły się wielu sprawności, np. wykonywania rękodzieł.

  

IV. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2012 R.:

 

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

 

1) Zakończenie prac związanych z budową nowego, spełniającego normy prawa i bezpieczeństwa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach wraz z wykonaniem niezależnego wejścia do naszej świątyni, które tworzą nowe podwójne drzwi dębowe wyposażone w mechanizm automatycznego otwarcia na fotokomórkę. Przy tej okazji została wymieniona nawierzchnia przy podjeździe, brama i ogrodzenie od strony wieży oraz odmalowano ściany i sklepienie w kruchcie. Oddano też do konserwacji pamiątkowy krzyż z Przasnysza, który nasza świątynia otrzymała na zakończenie jej budowy w roku 1976. Poza tym zostały odnowione i ujednolicone wszystkie tablice wotywne w kruchcie: - z kamieniem węgielnym poświęconym przez papieża Pawła VI, - dedykowana osobie o. Jana Wszędyrównego, pierwszego prowincjała polskiej prowincji pasjonistów i budowniczego naszej świątyni; - poświęcona ofiarom Syberii i Katynia; oraz dotycząca konsekracji kościoła i roku jubileuszowego.

 

2) Kolejnymi inwestycjami były: 

- renowacja, cyklinowanie i lakierowanie wszystkich podestów i ławek;

- zakup nowego zamykanego konfesjonału, umieszczonego pod schodami na chór, który cieszy się sporym zainteresowaniem wiernych, czego dowodem długie kolejki do niego przed świętami Bożego Narodzenia; 

- wymiana obić w klęcznikach i w fotelach z prezbiterium. 

       Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, zwłaszcza podczas kolędy, zbiórek funduszy w ramach pamiątkowych cegiełek czy coniedzielnych tac. Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że za wszystkich darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. w każdą drugą środę miesiąca za wstawiennictwem patronki naszej parafii. 

 

V. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2012:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną za rok 2012. W ub. r. sprawowaliśmy 180 pogrzebów - zmarło 105 kobiet i 75 mężczyzn, w tym 16 kobiet do 70. roku życia i 89 kobiet powyżej 70. roku życia oraz 30 mężczyzn do 70. roku życia i 45 mężczyzn powyżej 70. roku życia. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 65 dzieciom, tj. 33 chłopcom i 32 dziewczynkom, w tym: 24 chłopcom do 1. roku życia i 9 chłopcom do 7. roku życia oraz 19 dziewczynkom do 1. roku życia, 11 dziewczynkom do 7. roku życia i 2 powyżej 7. roku życia. Odbyło się 15 ślubów, w tym: 3 śluby nowożeńców w wieku do 25. lat, 10 ślubów nowożeńców w wieku do 35. lat i 2 śluby nowożeńców w wieku powyżej 35. lat.

 

Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest prawie trzykrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

 

W maju 2012 r. do I Komunii Św. przystąpiło 107 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 66 osób. W ciągu ub. r. odbyła się jedna edycja kursu przedmałżeńskiego, w której uczestniczyło 6 par narzeczonych.

 

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 2 500 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2012 roku rozdaliśmy w świątyni 120 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 50 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z parafian pojawiających się w kościele regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości. Cieszy również to, że do naszej świątyni chętnie przybywają wierni także spoza terenu parafii, ceniąc sobie zwłaszcza komfort przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty.

 

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udawali się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Mamy jednak świadomość, że jest o wiele więcej osób, które powinniśmy objąć taką opieką duszpasterską. Prosimy więc o zgłaszanie zainteresowanych. Natomiast w ciągu całego 2012 roku udaliśmy się tylko do 15 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Przypominamy, że sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się wyłącznie konającym, ale jako sakrament umocnienia ducha i ciała jest udzielany na każdą prośbę wiernych. Kapłan wzywany do chorego udziela sakramentalnego rozgrzeszenia i komunii św., które stanowią wzmocnienie w ufności Bogu. Zdarza się, że najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając swoich bliskich możliwości dobrego przygotowania na przejście do życia wiecznego lub wsparcia w znoszeniu cierpienia.

 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie okazywane w całym 2012 roku. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej. 

 

Łódź, dn. 03.02.2013                                                             

 o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

 

Poprawiony (piątek, 01 lutego 2013 18:14)