SPRAWOZDANIE ZA AD 2011

Drodzy Bracia i Siostry! Zgodnie z tradycją ostatnich lat prezentujemy wiernym najważniejsze w 2011 roku sprawy związane z naszą parafią i prowadzoną w niej działalnością duszpasterską oraz podsumowanie wizyt duszpasterskich, tzw. kolędy AD 2011/2012.

 

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

          W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Jacek Wróblewski, który przybył do naszej wspólnoty w czerwcu 2011 r. jako nowo wyświęcony kapłan pasjonista.

W 2011 roku odeszli do Pana dwaj ojcowie, którzy przebywali w naszej wspólnocie w infirmerii zakonnej: w lipcu 2011 r. w wieku 71 lat zmarł o. Zenon Sztymelski - pochowany w grobowcu zakonnym w Przasnyszu; a w sierpniu 2011 w wieku 85 lat zmarł o. Albin Sobiech - pochowany w grobowcu zakonnym w Sadowiu k. Ostrowa Wielkopolskiego.

Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - jako przełożona i katechetka, s. Dariusza - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski oraz o. Jacek Wróblewski. Zaś poza parafią uczą katechezy: o. Piotr Sułkowski - w gimnazjum, a o. Hieronim Skrzypek i o. Artur Kiliszek - w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Przy naszej parafii w 2011 roku działały zespoły i chóry muzyczne, przy ołtarzu posługiwała: Asysta i Liturgiczna Służba Ołtarza oraz funkcjonowały grupy modlitewne i Rada Parafialna. Wszystkie grupy i zespoły mają przydzielonych duszpasterzy. Wykaz wspólnot parafialnych wraz z ich  opiekunami został wydrukowany na folderach rozdawanych podczas kolędy.

Niepokoi zauważalny z każdym rokiem spadek liczby osób zaangażowanych w poszczególne grupy związany jest z zaawansowanym wiekiem lub odejściem do Pana wiernych najdłużej uczestniczących w spotkaniach. Cieszy natomiast fakt upiększania liturgii Mszy Św. przez chór i zespoły muzyczne oraz rozwój grupy Odnowy w Duchu Świętym "Łaska Pana", która przyciąga coraz więcej uczestników, szczególnie w młodym i średnim wieku.

 

II. PODSUMOWANIE WIZYT DUSZPASTERSKICH:

Udaliśmy się do około 5 400 (pięciu tysięcy czterystu) mieszkań z terenu naszej parafii. Zostaliśmy przyjęci w 56% mieszkań, co oznacza spadek o ok. 2% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy. Standardem jest staranne przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej osób regularnie uczęszczających do kościoła. Po raz pierwszy w tym roku zapowiedź terminu kolędy pojawiła się w postaci planu wizyt oraz w kanale informacyjnym osiedlowej telewizji kablowej.

Daje się zauważyć wzrost liczby ludzi młodych żyjących bez legalizacji swoich związków, a zwłaszcza bez sakramentu małżeństwa. Jednocześnie wiele tych osób pragnie ochrzcić swoje dzieci, posłać je do I Komunii św., nie rozumiejąc potrzeby uregulowania swojej relacji z Bogiem i konieczności istnienia harmonii w rozwoju życia religijnego ich dzieci nie tylko poprzez udział w lekcjach katechezy czy obecność w kościele, ale również poprzez wychowanie religijne w domu rodzinnym. Smuci też łatwe usprawiedliwianie nieobecności podczas wizyty duszpasterskiej młodzieży i dzieci oraz tłumaczenie tego faktu ważnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Niedobrą tendencją jest zanik umieszczania w domach krzyży czy innych symboli religijnych przez niektórych wiernych, zwłaszcza tych młodych czy rzadziej chodzących do kościoła.

Przy okazji prowadzonych z parafianami rozmów okazuje się, ze większość wykazuje zainteresowanie sprawami parafii i kwestiami duszpasterskimi, wyrażając też wdzięczność za czynione z ich ofiar inwestycje i przedsięwzięcia służące wspólnocie parafialnej.

Sporo wiernych w czasie kolędy cechowała otwartość w mówieniu o swoich problemach. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe duszpasterzom nieraz nie udało się dogłębnie wyjaśnić, omówić poruszane sprawy, dlatego też zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich potrzebujących spokojnej rozmowy, by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi kwestiami religijnymi.

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie złożone podczas tegorocznej kolędy ofiary. Większa część z tej kwoty zostanie przeznaczona na dalsze finansowanie kosztów związanych z podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi.

 

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII:

1) Ubiegły rok szczególnie zaznaczył się faktem częstego goszczenia w naszych progach pasterzy Archidiecezji Łódzkiej. Jednymi z tych spotkań były: świętowanie rocznicy Nawiedzenia w Cudownym Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej z ks. bpem Adamem Lepą oraz piąta rocznica konsekracji naszej świątyni, którą uświetnił swoją obecnością i głoszonym słowem ks. arcybiskup metropolita łódzki Władysław Ziółek.

        Rok 2011 pozostanie w pamięci m.in. z racji ogłoszenia błogosławionym Wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Na beatyfikację do Watykanu z naszej parafii udała się grupa z pielgrzymką autokarową. Mieliśmy również swoje małe święto związane z osobą Zmarłego Papieża - mianowicie otrzymaliśmy od posługującego w Watykanie współbrata pasjonisty o. Piotra Zygmunta, ofiarowane mu przez ks. kard. Stan. Dziwisza, relikwie drugiego stopnia Jana Pawła II.

Uroczystości wprowadzenia tych relikwii do naszej świątyni poprowadził ks. bp Ireneusz Pękalski, który przewodniczył naszym modlitwom również podczas październikowego odpustu zakonnego ku czci św. Pawła oraz w trakcie spotkania Rodziny Radia Maryja. Transmisję z tego ostatniego wydarzenia można było oglądać w całym kraju i zagranicą w telewizji Trwam, a potem słuchać w Radiu Maryja "Rozmów niedokończonych" z udziałem zaproszonych współbraci pasjonistów i parafian. Audycji tej wciąż można posłuchać za pośrednictwem parafialnej strony internetowej. I wreszcie ostatnimi okazją do goszczenia u nas - tym razem ks. abp Władysława Ziółka - były święcenia diakonatu, które otrzymał w naszej świątyni diakon ze zgromadzenia pasjonistów - Paweł Wójcik.

2) Miniony rok zaznaczył się również trzema wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to I Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone przez ks. Roberta Jaśpińskiego, regionalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Św. z koncertem zespołu "Mocni w Duchu" na zakończenie. W naszej pamięci pozostanie także inny koncert - piękne wykonanie kolęd przez chór o ponad stuletniej tradycji - "Cantate Deo" z Kolegiaty Wolborskiej, który będziemy mieli okazję po raz kolejny usłyszeć dziś o g. 19.00.

3) Rok 2011 zakończyliśmy niezwykłymi rekolekcjami adwentowymi, które prowadził o. Maciej Moskwaa- sercanin i które stanowiły przygotowanie do Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego w naszych rodzinach i parafii. A przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła piękna akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko miłości - drzewko szczęścia", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto tu podkreślić wyjątkowe zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących wyróżniającą parafię MB Bolesnej spośród innych. Mamy tu na myśli liczne zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, systematyczne sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły, zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie.

4) Umiejętność organizacji naszych parafian oraz ich zapał do wspólnych działań uwidoczniły się również podczas organizacji półkolonii i półzimowisk dla stu dzieci oraz podczas trzech parafialnych pikników rodzinnych i kurs tańca towarzyskiego

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego, spełniającego normy prawa i bezpieczeństwa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach wraz z wykonaniem niezależnego wejścia do naszej świątyni. Na dziś zostały wykonane podwójne oporowe mury zewnętrzne pochylni o łącznej długości ok. 30 mb, do których przymocowano już barierki ze stali kwasoodpornej oraz przygotowano nadproże do nowego szerokiego wejścia do kruchty. W roku 2012 planujemy zakończyć tą ważną, ale i kosztowną inwestycję.

2) W kaplicy M.B. Bolesnej przygotowano miejsce na umieszczenie w niej relikwii bł. Jana Pawła II oraz zakupiono obraz malowany ręcznie przez artystę i sam relikwiarz.

3) Zainstalowano nowe oświetlenie prezbiterium i kościoła oraz podestu, na którym instalowany jest Grób Pański i bożonarodzeniowa stajenka.

4) Odmalowano salki przy kancelarii parafialnej oraz pomieszczenia przy zakrystii, a także odrestaurowano mosiężne emblematy umieszczone w prezbiterium - pod ołtarzem i na ambonce.

5) Zakupiono w 2011 roku dywany i chodniki do prezbiterium, tablice modułowe do prezentacji w kruchcie zdjęć i plakatów z bieżących wydarzeń parafialnych, a także liczne banery informacyjne oraz dekoracyjne towarzyszące świętom roku liturgicznego i eksponowane w świątyni.

6) Przed sezonem zimowym podjęto podobne do ubiegłych lat działania, jak: ocieplenie kaplicy MB Bolesnej, zasłonięcie witraży, montaż kurtyny przy wejściu do kościoła mające na celu poprawę komfortu przebywania w świątyni.  

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Za co składam wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać".

Jednocześnie pragnę w imieniu swoim i moich współbraci przeprosić za wszelkie uchybienia w naszym duszpasterskim posługiwaniu. Dziękuję za Waszą życzliwość i proszę o wyrozumiałość, jeśli w czymkolwiek zawiedliśmy.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną za rok 2011. W ub. r. sprawowaliśmy 195 pogrzebów; udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 91 dzieciom oraz odbyło się 19 ślubów.

Zwraca uwagę ponad dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych - w obu przypadkach jest to tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat. Bo w roku 2011 w stosunku do 2010 roku ilość ślubów zmalała o 8%, natomiast ilość pogrzebów wzrosła aż o 25% przy wzroście ilość chrztów jedynie o 10 %.

W maju 2011 r. do I Komunii Św. przystąpiło 106 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 49 osób. W roku 2011 w stosunku do 2010 roku ilość dzieci I komunijnych wzrosła o 30%, a młodzieży do bierzmowania zmalała o 20%. W ciągu ub. r. odbyły się dwie edycje kursu przedmałżeńskiego. Uczestniczyło w nich 12 par narzeczonych. Przypominamy, że uczestnicy kursów oraz wszyscy chętni młodzi ludzie mają możliwość spotkań z instruktorem Naturalnych Metod Regulacji Poczęć. Bliższe informacje są umieszczone na plakacie w gablocie.

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 3 000 osób, czyli średnio co czwarty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2011 roku rozdaliśmy w świątyni 130 tysięcy komunii św. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z tych pojawiających się w kościele parafian regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udają się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Natomiast w ciągu całego 2011 roku udaliśmy się tylko do 30 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Przypominamy, że sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się wyłącznie konającym, ale jako sakrament umocnienia ducha i ciała jest udzielany na każdą prośbę wiernych osobie świadomej i gotowej przyjąć łaski płynące z tego sakramentu, a będącej w niebezpieczeństwie śmierci, osłabionej przez chorobę lub wiek. Zdarza się, że najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając chorego umocnienia w cierpieniu i w ufności w Bogu Cieszy z kolei fakt wzrostu zainteresowania przyjęciem przez wiernych sakramentu namaszczenia chorych w czasie obchodów Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy renowacji misji.

Poza tym zauważamy i radujemy się z przybywania do naszej świątyni wiernych (w tym także nierzadko Gości spoza terenu parafii) nie tylko na ucztę eucharystyczną, ale i po to, by przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. Najbardziej jest to widoczne w okresie tuż przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Przy czym zauważalna jest potrzeba zaistnienia w świątyni konfesjonału służącego dla osób słabo słyszących i dla kierownictwa duchowego oraz możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Ponadto cieszy wzrost liczby młodych ludzi i młodych małżeństw z małymi dziećmi w naszej świątyni. A podczas kolędy dało się też zaobserwować pojawienie się w naszej parafii liczniejszej grupy młodych małżonków oczekujących na potomstwo. Mamy nadzieję, że niektóre działania duszpasterskie, takie jak: cykliczne niedzielne błogosławieństwa rodzin i dzieci czy archidiecezjalne rekolekcje dla małżeństw oraz inicjatywy integracyjno-rekreacyjne, jak: półkolonie czy parafialne pikniki rodzinne, a wreszcie także czynione inwestycje, takie jak: regularne ogrzewanie świątyni zimą czy mająca zakończyć się w 2012 roku budowa nowego wygodnego i bezpiecznego podjazdu dla rodziców z dziećmi w wózkach, mamy więc nadzieję, że to wszystko razem przyczyni się do jeszcze większego garnięcia się ludzi młodych i młodych rodzin do naszej parafii, jej wspólnot i ubogaci oraz odmłodzi naszą rodzinę parafialną.

Takie niewątpliwe ubogacanie przez ludzi młodych oraz rodziny naszego przeżywania parafialnych nabożeństw dokonuje się dzięki śpiewom zespołu kameralno-instrumentalnego dla dzieci I- komunijnych i śpiewom scholii w czasie Mszy Św. o g. 11,30, a także dzięki zespołowi młodzieżowemu "Effata" posługującemu w czasie Mszy Św. dla bierzmowanych o g. 13,00. Polecamy też uwadze msze święte animowane w ostatnią niedzielę miesiąca o g. 13,00 przez grupę niepełnosprawnych "Radość i Krzyż" oraz w trzecią niedzielę miesiąca o g. 18,00 przez harcerzy i harcerki z ZHR.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięczności, pamięci modlitewnej oraz sprawowanej Eucharystii w Waszej intencji w niedzielę o g. 10,00 i w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00.

Łódź, dn. 22.01.2012 r.

                                                                   o. Artur Kiliszek CP

Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Poprawiony (piątek, 01 lutego 2013 09:03)